Bistandsadvokat

Dersom det har skjedd en alvorlig straffbar handling har offeret i noen tilfeller krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Straffbare handlinger som vold i familien, seksuelle overgrep og voldtekt er eksempler på dette. I slike og andre tilfeller påtar vi oss oppdrag som bistandsadvokat. Man får som regel opplyst fra politiet at man har krav på bistandsadvokat.

Man har selv rett til å velge hvilken advokat man vil ha. Advokaten skal oppnevnes av retten. Reglene for når man har krav på bistandsadvokat fremgår av straffeprosessloven.

En bistandsadvokat kan bistå både med rådgivning om hva som skjer i en straffesak, være til stede ved anmeldelse til politiet og i domstolen ved rettssak. En bistandsadvokat skal bistå offeret etter behov ved alle stadier i saken, og vurdere mulig erstatningskrav mot skadevolder.

Se link til Lovdata her:
http://www.lovdata.no/all/hl-19810522-025.html

Link til straffeloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28?q=Straffeprosessloven

Velg advokat

Dag Lillethun
Einar Hesselberg
Ann-Iren Vestli
Hans Andreas Glette Hansen
Odd Martin Helleland

Advokatene påtar seg juridiske oppdrag i hele Norge så langt det er praktisk mulig. Vi tilbyr spesielt advokattjenester i Asker, Bærum, Oslo, Drammen og omegn.